5.1 Objectius

·         Augmentar el coneixement de la ràdio com a mitjà de comunicació.

·         Participar en l’enregistrament d’un programa radiofònic.

·         Identificar les formes verbals no personals i els seus usos.

·         Identificar l’estructura i els tipus de les perífrasis verbals.

·         Conéixer l’estructura de les oracions amb verbs en veu passiva.

·         Reconeixement de les referències de pronúncia de la o oberta.

·         Ús de o o u en paraules difícils.

·         Reconéixer la funció i les normes d’ús del punt i coma.

·         Identificar paraules del camp semàntic del cos humà, les actituds i els sentiments.

·         Reconéixer les característiques de la prosa humanística i l’obra en prosa de Roís de Corella.

5.4 Continguts

Conceptes

·         Els mitjans de comunicació: la ràdio.

·         Les formes no personals del verb.

·         Les perífrasis verbals.

·         La veu passiva.

·         La vocal o.

·         El punt i coma.

·         Camp semàntic del cos humà, les actituds i els sentiments.

·         La prosa humanista. Roís de Corella.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: temàtica de la lectura.

·         Lectura de textos i regulació de la pròpia comprensió.

·         Identificació del context de la lectura.

·         Reflexió sobre els mitjans de comunicació a partir de la lectura. 

·         Identificació dels recursos específics de la ràdio.

·         Elaboració i enregistrament d’un programa de ràdio.

·         Anàlisi de la funció sintàctica de les formes no personals.

·         Construcció i ús correcte de perífrasis verbals.

·         Reconeixement dels usos habituals de la veu passiva i activa.

·         Reconeixement de les referècies que regulen el so obert de la vocal o.

·         Ús de o o u en paraules difícils.

·         Reconeixement i ús de la funció del punt i coma com a signe de puntuació.

·         Reconeixement dels mots que pertanyen al camp semàntic del cos humà, les actituds i els sentiments.

·         Reconeixement de les característiques de la prosa humanística i de l’obra en prosa de Roís de Corella.

Valors

·         Valoració de les vivències dels autors dels textos de la lectura.

·         Desenvolupament d’una actitud crítica i reflexiva respecte dels mitjans de comunicació.

·         Participació i iniciativa en les activitats orals.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Esforç per assolir una pronúncia correcta.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.

·         Gust per llegir textos literaris.