6.1 Objectius

·         Llegir i comprendre una entrevista.

·         Familiaritzar-se amb el llenguatge propi de la televisió i analitzar els tipus de programes televisius.

·         Analitzar el text persuasiu en els mitjans de comunicació.

·         Identificar les principals irregularitats verbals.

·         Conéixer les normes ortogràfiques per representar els sons de essa sorda i essa sonora.

·         Usar correctament els dos punts.

·         Ampliar el vocabulari del camp semàntic de les plantes.

·         Reconéixer els trets característics de la novel·la del segle XV, sobretot de Tirant lo Blanc.

6.4 Continguts

Conceptes

·         El llenguatge televisiu. El guió televisiu.

·         El text persuasiu en els mitjans de comunicació.

·         Els verbs irregulars.

·         La essa sorda i la essa sonora.

·         Els dos punts.

·         El camp semàntic de les plantes.

·         La novel·la del segle XV.

·         Tirant lo Blanc.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’una entrevista i regulació de la pròpia comprensió.

·         Anàlisi del contingut de l’entrevista a partir d’unes preguntes.

·         Anàlisi del llenguatge televisiu i del guió televisió.

·         El text persuasiu en els mitjans de comunicació.

·         Reconeixement de les irregularitats característiques dels verbs de la primera, la segona i la tercera conjugacions.

·         Discriminació fonètica dels sons de la essa sorda i la essa sonora.

·         Ús correcte de les normes d’escriptura de les grafies per a representar els sons de essa sorda i essa sonora.

·         Reconeixement i ús de la funció dels dos punts com a signe de puntuació.

·         Ús correcte i precís de les paraules i expressions del camp semàntic de les plantes.

·         Reconeixement de les característiques de la novel·la del segle XV, sobretot de Tirant lo Blanc.

Valors

·         Valoració de l’actitud de la persona entrevistada.

·         Valoració crítica dels mitjans de comunicació.

·         Participació i iniciativa en les activitats orals.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per enriquir el propi vocabulari.

·         Gust per llegir textos literaris.