7.1 Objectius

·         Llegir i comprendre un text sobre el periodisme.

·         Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura de la notícia i analitzar els gèneres periodístics.

·         Identificar les preposicions i les conjuncions i analitzar-ne els tipus.

·         Identificar la funció i els tipus d’adverbis.

·         Conéixer les normes ortogràfiques sobre l’apòstrof i la contracció.

·         Usar correctament el guió.

·         Ampliar el vocabulari del camp semàntic dels fenòmens atmosfèrics.

·         Reconéixer les característiques de la literatura en el segle XVI.

7.4 Continguts

Conceptes

·         La premsa escrita.

·         Els gèneres periodístics.

·         Les preposicions.

·         Els adverbis.

·         Les conjuncions.

·         L’apòstrof. La contracció.

·         El guió.

·         Camp semàntic dels fenòmens atmosfèrics.

·         La literatura en el segle XVI.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor i la seua obra, temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un text i regulació de la pròpia comprensió.

·         Reconeixement de la informació essencial del text.

·         Reconeixement de l’estructura d’una notícia.

·         Ús d’estratègies de comprensió adequades als diversos gèneres periodístics.

·         Reconeixement de la funció i el tipus de preposicions.

·         Classificació d’adverbis segons la circumstància que expressen.

·         Aplicació de les normes d’escriptura de l’apòstrof.

·         Ús correcte de la contracció de la preposició i l’article.

·         Reconeixement i ús de la funció del guió com a signe de puntuació.

·         Ús correcte i precís de paraules i expressions relacionades amb els fenòmens atmosfèrics.

·         Reconeixement de les característiques de la poesia, la prosa i el teatre del segle XVI.

Valors

·         Valoració de la importància d’expressar l’opinió personal de manera respectuosa i argumentada.

·         Interés per la premsa com a mitjà informatiu.

·         Participació i iniciativa en les activitats orals.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.

·         Gust per llegir textos literaris.