8.1 Objectius

·         Llegir i comprendre un reportatge periodístic.

·         Identificar les característiques de la crònica i el reportatge i aplicar-les en les produccions pròpies.

·         Analitzar les oracions simples i compostes, i especialment la juxtaposició.

·         Usar les normes d’escriptura de les consonants b/p, d/t i g/c.

·         Usar les normes d’escriptura de les consonants b/v/w.

·         Usar correctament els parèntesis.

·         Reconéixer els mots que pertanyen al camp semàntic dels accidents geogràfics.

·         Familiaritzar-se amb la literatura del segle XVII.

·         Utilitzar les TIC com un recurs per a millorar l’aprenentatge.

8.4 Continguts

Conceptes

·         La crònica.

·         El reportatge.

·         L’oració simple.

·         L’oració composta: coordinació, juxtaposició i subordinació.

·         Les consonants b/p, t/d i c/g.

·         Les consonants b/v/w.

·         Els parèntesis.

·         El camp semàntic dels accidents geogràfics.

·         La literatura en el segle XVII.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: tipologia textual i temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un reportatge i regulació de la pròpia comprensió.

·         Identificació de l’estructura del reportatge.

·         Intercanvi d’opinions personals sobre el tema del reportatge.

·         Elaboració d’un reportatge periodístic.

·         Ús de les tècniques i els recursos adients per a elaborar i exposar oralment una crònica.

·         Anàlisi de la relació entre les proposicions que formen una oració composta.

·         Reconeixement de la funció dels signes de puntuació en les oracions compostes.

·         Aplicació de les normes d’escriptura de les consonants b/p, d/t i g/c.

·         Aplicació de les normes d’escriptura de les consonants b/v/w.

·         Reconeixement i ús de la funció dels parèntesis com a signe de puntuació.

·         Ús dels mots del camp semàntic dels accidents geogràfics.

·         Reconeixement dels principals trets que caracteritzen la literatura del segle XVII.

Valors

·         Interés per les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

·         Participació i iniciativa en les activitats orals.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.

·         Interés per conéixer les característiques de la literatura del segle XVII.