9.1 Objectius

·         Llegir i comprendre un article d’opinió.

·         Familiaritzar-se amb el llenguatge i l’estructura de l’article d’opinió i l’entrevista com a gèneres periodístics.

·         Identificar els tipus d’oracions compostes coordinades.

·         Conéixer les normes ortogràfiques de les lletres g/j, x/tx/ig i tg/tj.

·         Usar correctament les cometes.

·         Ampliar el vocabulari del camp semàntic dels nuclis de població.

·         Conéixer la literatura del segle XVIII.

9.4 Continguts

Conceptes

·         L’article d’opinió.

·         L’entrevista.

·         L’oració composta: la coordinació.

·         Les consonants x/tx/ig, g/j i tg/tj.

·         Les cometes.

·         El camp semàntic dels nuclis de població.

·         La literatura en el segle XVIII.

Procediments

·         Anticipació de la temàtica de la lectura a partir de diverses informacions: l’autor: Joan Fuster, la seua obra i la temàtica de la lectura.

·         Lectura d’un article d’opinió i regulació de la pròpia comprensió.

·         Anàlisi del contingut de la lectura a partir de la resposta a unes preguntes.

·         Reflexió personal a partir del contingut de la lectura.

·         Escriptura d’un article d’opinió utilitzant els recursos i l’estructura adients.

·         Elaboració d’una entrevista seguint un procés pautat.

·         Anàlisi dels tipus d’oracions compostes coordinades.

·         Reconeixement dels enllaços que uneixen les proposicions en les oracions compostes coordinades.

·         Aplicació de les normes d’escriptura de les consonants x/tx/ig, g/j i tg/tj.

·         Ús adequat de les cometes com a signe de puntuació.

·         Ús dels mots del camp semàntic dels nuclis de població.

·         Reconeixement de les característiques de la literatura del segle XVIII.

Valors

·         Valoració de l’opinió de l’autor de la lectura.

·         Interés per la lectura de textos periodístics.

·         Participació i iniciativa en les activitats orals.

·         Interés per conéixer la llengua com a sistema.

·         Interés per ampliar el propi vocabulari.

·         Gust per llegir textos literaris.