DERIVATS II

Exercici d'associació

Arrosega els SUFIXOS de la columna de la dreta cap a l'esquerra, o bé escull el correcte de la llista desplegable, per a formar SUBSTANTIUS derivats.
fill
gent
tambor
carrer
full
gran(d)
gran(d)
bandol
fust(a)
ferr(o)
vesti(t)
masclet
braç
bisb(e)
conseller
liberal
alcoi
consell
fill
esport
groc(g)
invalid
alegr(e)
pa(c)
nou(v)
igual
esclau(v)
gran(d)
cansa(r)
aprova(r)
naix(er)
vola(r)
vent(ar)
trob(ar)
pica(r)
llaura(r)