SINTAXI

Qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

Totes les oracions són compostes. Indica si són substantives, adjectives o adverbials. Fes clic a la resposta correcta , agafa'n una de la llista, o escriu-la, segons corresponga.