SINTAXI II

Qüestionari de múltiples opcions o de respostes curtes.

Totes les oracions són subordinades adverbials. Indica el tipus de proposició adverbial que hi ha en cada oració. Fes clic a la resposta correcta , agafa'n una de la llista, o escriu-la, segons corresponga.